MẬT THƯ Ngành Đồng ( Kỳ 1 )

MẬT THƯ Ngành Đồng ( Kỳ 1 )
Mật Thư Ngành Đồng - Biến Thể từ Morse

Khóa: Một ngắn hai dài

Mật thư:

2 0 1111 0 1 0 222 0 211 0 211 112 0 222 0 122 0 21 0 221 0 1121 0 2 0 11 0 21 0 1111 0 2 0 12 0 12 0 21 0 111 0 212 0 1111 0 222 0 122 0 11 0 121 0 1111 0 12 0 21 0 1111 0 1121

Dịch: Theo đường tinh tấn khởi hành


Nguồn tin: gdptvietnam.org